Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­fag

 • Gjennomføres: Over to semestre på heltid og fire semestre på deltid.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til årsstudium i musikk og helse.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter delemner som skal bidra til å styrke studentenes musikalske og kreative kunnskaper.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • dokumenterer et musikalsk repertoar for bruk i ulike situasjoner/prosesser relatert til musikk og helse
 • kan arrangere og innstudere eget materiell for ulike besetninger
 • viser grunnleggende ferdigheter på et bruksinstrument
 • viser en fordomsfri, kreativ og fleksibel holdning til eksperimentering og musisering
 • viser musikalsk breddekompetanse
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere en konsertproduksjon

Innhold

I emnet inngår delemnene

 • arrangering og komponering
 • bruksinstrument (akkordeon, gitar og klaver)
 • dans og bevegelse
 • improvisasjon
 • kreativ stemmebruk
 • latinamerikansk perkusjon
 • konsertproduksjon

Innholdet i undervisningen tilrettelegges etter studentenes bakgrunn og kunnskap og skal så langt det er mulig sees i sammenheng med det studentene møter i praksis.

Organisering

Undervisningen i bruksinstrument foregår individuelt og/eller i gruppe.

I de øvrige delemnene foregår undervisningen i gruppe og organiseres normalt som bolkundervisning/seminar. Aktuelle arbeidsformer vil være lærerledet undervisning, studentpresentasjoner, praktiske øvelser etc.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Arrangering og komponering

Studenten skal gjennomføre fire praktiske/muntlige/skriftlige oppgaver innen frist fastsatt av faglærer.

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen ved fremføring, drøfting og vurdering av egne og medstudenters oppgaver.

2. Bruksinstrument

Studenten skal legge frem en oversikt over gjennomgått repertoar på minimum 20 minutter som skal godkjennes av faglærer

3. Dans og bevegelse, improvisasjon, kreativ stemmebruk og latinamerikansk perkusjon

Det er obligatorisk aktiv deltagelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen normalt fører til at man ikke består emnet.

4. Konsertproduksjon

Det er obligatorisk aktiv deltagelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av produksjonen

Frist: Arbeidskravene må være godkjent av faglærer innen medio april i emnets andre semester for heltid/ primo april i emnets fjerde semester for deltid.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved karakteruttrykket bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer(e) på grunnlag av individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021