Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­for­stå­el­se for piano­stem­me­re

 • Gjennomføres 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Skriftlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til studieprogram emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Hovedkurset i emnet er felles for alle studenter ved NMHs kandidatstudier, og skal gi studenten et bredt grunnlag for å forstå, formidle og reflektere over musikk. Musikkforståelse for pianostemmere er en variant av EXMUS10 Musikkforståelse I, og inneholder eget kurs i bransjekunnskap spesielt rettet mot pianostemmere.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan dokumentere bred forståelse av musikk i et historisk, analytisk, filosofisk, kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • kan dokumentere og anvende relevant historisk, teoretisk og praktisk musikkunnskap
 • kan reflektere rundt egen yrkesrolle i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • kjenner til grunnleggende elementer i oppstart, drift og markedsføring av eget enkeltmannsforetak

Innhold

Emnet består av et hovedkurs i musikkhistorie og musikktenkning, og et innføringskurs i bransjekunnskap og bedriftslære.

A: Hovedkurs i musikkhistorie og musikktenkning

Hovedkurset inneholder følgende temablokker der de to første undervises i emnets første semester, og de to siste i andre semester:

 • Musikk 1600-1800
 • Jazz/pop/rock
 • Musikk 1800-1900
 • Kunstmusikk etter 1900

Studentene vil få innføring i musikkvitenskapelige emner som belyser musikk som kunstart i et historisk, filosofisk og kulturteoretisk perspektiv. Det legges vekt på å vise sammenhenger mellom musikkhistorie og musikktenkning i hovedkurset. I hver temablokk trekkes det fram ideer og tanker knyttet til hvordan man har forholdt seg til musikk og samfunn gjennom ulike tider. I tillegg vil relevant musikkanalyse knyttet til de ulike temablokkene bli gjennomgått.

B: Innføringskurs i bransjekunnskap og bedriftslære

 • Bransjekunnskap: leverandører av deler, verktøy og diverse forbruksvarer.
 • Oppstart, drift og markedsføring av enkeltmannsforetak.
 • Økonomi.
 • Offentlig anbud.

Organisering

Hovedkurs i musikkhistorie og musikktenkning organiseres normalt som ukentlige forelesninger. Innføringskurs i bransjekunnskap og bedriftslære organiseres som prosjektuke i 2. semester.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «vedlegg 1: veiledende undervisningsmengde og organisering» under beskrivelsen av studieprogrammet.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Innføringskurs i bransjekunnskap og bedriftslære

 1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i innføringskurs i bransjekunnskap og bedriftslære.
 2. Studenten skal løse en oppgave (minimum 700 ord) basert på tematikk fra anbudsprosedyre for offentlige oppdrag og/eller tilbud til enkeltkunder.

Frist: Innen 15. april i emnets andre semester må alle arbeidskrav være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av to deleksamener, som vektes likt i en samlet vurdering i emnet. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Deleksamen 1

Gjennomføres som en skriftlig skoleeksamen (omfang: 4 timer) ved slutten av emnets første semester. Studenten prøves i innholdet fra temablokker undervist gjennom høstsemesteret i hovedkurset i musikkhistorie og musikktenkning.

Deleksamen 2

Gjennomføres som en skriftlig skoleeksamen (omfang: 4 timer) ved slutten av emnets andre semester. Studenten prøves i innholdet fra temablokker undervist gjennom vårsemesteret i hovedkurset i musikkhistorie og musikktenkning.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021