Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Piano­stem­mer – høg­skole­kan­di­dat

  • Fører til kvalifikasjon: Høgskolekandidat i pianostemming.
  • Studiepoeng: 120 studiepoeng – heltidsstudium over to år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende, og bestått opptaksprøve. Fordel med bakgrunn innen musikk og erfaring og/eller utdanning innenfor håndverksfag.

Kort beskrivelse av studiet

Pianostemmerutdanningen er en to-årig utdannelse på høyskolenivå som fører til kvalifikasjon for yrket som pianostemmer. Utdannelsen fører til graden høgskolekandidat og ved fullført studium har man oppnådd 120 studiepoeng. Programmet skal utdanne selvstendige pianostemmere som kan gå direkte ut i arbeidslivet etter endt utdannelse.

Pianostemmerutdanningen er en utdannelse i både pianostemming og reparasjon/regulering. Begrepene pianostemmer/pianostemming/pianostemmerfaget brukes som samlebegrep på både pianostemming og pianostemmingsteknikker. Det tas utgangspunkt i audiobasert stemming.

Mål for studiet

Ved fullført utdanning i pianostemming er det forventet at studenten

  • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, metoder samt yrkesetiske problemstillinger innenfor pianostemmerfaget, og kan anvende dette i praksis
  • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer i praktisk pianostemming samt reflektere over egen utøvelse av pianostemming og justere denne under veiledning
  • kjenner til pianoets og pianostemmingens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
  • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om pianostemming og –reparasjon og knytte dette til en problemstilling
  • har kjennskap til relevant forsknings og utviklingsarbeid, og kan bruke dette i sitt arbeid
  • kan kommunisere skriftlig og muntlig omkring faglige problemstillinger og sentralt fagstoff
  • dokumenterer grunnleggende forståelse av musikk i et historisk, analytisk, filosofisk, kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
  • kan som profesjonell pianostemmer forholde seg til bransjens krav og forventninger

Organisering

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen. En betydelig del av studentens arbeidstid vil måtte benyttes til individuell trening og forberedelse.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

Les om fravær og permisjon på Musikkhøgskolen (lovdata.no).

For å beskrive omfanget på emnene i programmet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig pianostemmerutdanning utgjør 120 studiepoeng og gir ikke en bachelorgrad. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Ett studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemål blir utstedt når studenten har bestått alle emnene som inngår i pianostemmerutdanningen.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer. Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Emner

Se og last ned studieprogrambeskrivelsen med emneoversikt (PDF).

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 30. mar. 2023