Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­tek­no­lo­gi

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet vil gi en bred innføring i kunstneriske og musikkteknologiske emner der musikkteknologi brukes i produksjonsarbeidet. Områder som komposisjon og innføring i andre kunstuttrykk er også aktuelle.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har spesialisert kunnskap i utøvende musikkteknologi
 • kan forholde seg reflektert og kritisk til samtidens musikkteknologiske trender, og kan relatere dette til egne prosjekter
 • kan drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til eget kunstnerisk arbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Innhold

Emnet omfatter

 • kompositorisk bruk av programmering. To programmer/verktøy gjennomgås, for eksempel Max, KYMA, Super Collider, Reaktor, After Effects eller lignende
 • praktiske og kunstneriske områder innenfor musikkproduksjonsprosesser, komposisjon og fremføring, som for eksempel mix/mastering, live electronics, prosjektstudioarbeid og ‘sound in space’
 • presentasjon av relevant forsking og utviklingsarbeid innenfor musikkteknologi, akustikk og komposisjon
 • etiske problemstillinger i tilknytning til kunstnerisk arbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Organisering

Undervisningen i emnet organiseres som forelesninger, gruppearbeid, workshops, mesterklasser, internettkurs og individuell veiledning. Det legges stor vekt på studentens egenarbeid.

Undervisningen er inndelt i tre områder:

 1. Utvikling av applikasjoner knyttet til eget kunstnerisk arbeid.
 2. Workshop/forelesninger.
 3. Individuelle studentpresentasjoner av pensum (1500 sider).

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «Organisering» under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen

Arbeidskrav

1. Det er obligatorisk fremmøte til undervisningstimer med studentfremlegg, gruppearbeid og samarbeidslæring og til timer der det ikke foreligger relevant faglitteratur som dekker innholdet i undervisningen. Hvilke timer dette gjelder vil framkomme av semesterplanen.

2. Studenten skal gjennomføre to presentasjoner for studentgruppen, normalt én per studieår. Tema for presentasjonene koordineres med faglærer. Presentasjonene kan holdes som et foredrag eller leveres som videodokumentasjon.

3. Arbeidsmappe: Studenten skal sette sammen en arbeidsmappe som inneholder følgende:

 • Èn oppgave knyttet til hver workshop der studenten demonstrerer en forståelse av innholdet i workshopen (normalt to til fire). Oppgaven kan være en komposisjon, en framføring eller et teknisk/teoretisk arbeid.
 • To til tre selvstendige praktiske arbeid supplert med refleksjonsnotat der studenten utdyper sine valg.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe. Vurderingen gjøres av to interne sensorer, hvorav faglærer normalt er en av sensorene.

Eksamensmappe

Med utgangspunkt i arbeidsmappen setter studenten sammen en eksamensmappe som skal inneholde to selvstendige arbeid av høy kompleksitet samt refleksjonsnotat som utdyper tanken bak og hensikten bak arbeidene.

Frist: Innen 15. mai i emnets fjerde semester leveres eksamensmappen på læringsplattformen Canvas.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som ved ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021