Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­te­ra­peu­tisk emne­om­rå­de

Emnet består av følgende:

 • A: Musikkterapeutisk improvisasjon, undervises begge år.
 • B: Musikkterapeutisk teori og metode, undervises begge år.
 • C: Relasjons- og kommunikasjonserfaring, undervises begge år.
 • D: Støtteemner, undervises i første år.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan gjennomføre et musikkterapeutisk forløp med aktuelle klientgrupper
 • kan reflektere over musikkterapeutisk praksis og knytte dette til relevant teori
 • viser samarbeidsevne
 • viser kreative ferdigheter og formidlingsevne
 • kan skape musikalske uttrykk og bruke disse på ulike arenaer
 • viser selvstendighet i møte med musikkterapeutiske utfordringer og etiske problemstillinger
 • kan analysere og drøfte musikkfaglige problemstillinger

Innhold

A: Musikkterapeutisk improvisasjon

Aktuelt innhold:

 • Sentrale arbeidsformer og teknikker.
 • Improvisasjonsøvelser med musikalske elementer.
 • Observasjon, analyse og vurdering av lyd- og bildemateriale.

Undervisningen tar utgangspunkt i bruk av stemmen, hovedinstrument og bruksinstrument for å utvikle improvisatoriske og musikkterapeutiske ferdigheter.

Undervisningen vil bli gitt i form av praktiske øvelser som for eksempel rollespill, gruppearbeid, forelesninger samt demonstrasjon og analyse av audiovisuelt materiale.

B: Musikkterapeutisk teori og metode

Aktuelt innhold 1.-2. semester (deltid: 1.-4. semester):

 • Innføring i psykologi og musikkterapeutisk metode.
 • Teori og metode i ulike musikkterapipraksiser.
 • Musikk og hjerne.

Aktuelt innhold 3.-4. semester (deltid: 5.-6. semester):

 • Musikkterapi i gruppe.
 • Profesjonskunnskap med kulturarbeid/konsertproduksjon.

Undervisningen gis i form av teoretiske forelesninger, praktiske demonstrasjoner og fremføringsbasert praksis. Andre arbeidsformer er for eksempel øvelser som rollespill og analyse av audiovisuelt materiale, samt gruppearbeid og innlegg fra studentene. Tverrfaglige tilnærminger står sentralt. Det forutsettes aktiv deltagelse.

C: Relasjons- og kommunikasjonserfaring

Aktuelt innhold:

 • Erfaring i ekspressive og reseptive musikkterapeutiske tilnærminger.
 • Innføring i Guided Imagery and Music.
 • Vurdering av og refleksjon over individuelle og gruppedynamiske prosesser.
 • Den musikkterapeutiske samtalen.
 • Grunntrening i å være nærværende og merke egne og andres grenser.

Undervisningen legger opp til praktisk utprøving av forskjellige aktiviteter. Innføring og teori i de forskjellige temaene blir gitt i tilknytning til det praktiske arbeidet.

Undervisningsopplegget kan knyttes opp mot relevante praktiske erfaringer.

D: Støtteemner

I. Arrangering/komponering

Aktuelt innhold:

 • Instrumentasjon og notasjonsteknikker.
 • Skalaer, modaliteter og tonaliteter.
 • Låtskriving/arrangering/komponering for ulike målgrupper.

II. Bruksinstrument

Bruksinstrument kan være klaver, gitar eller akkordeon. Undervises i grupper eller individuelt.

Aktuelt innhold:

 • Besifringsspill.
 • Gehørspill.
 • Skalaer, modaliteter og transponering.
 • Primavistaspill.
 • Småstykker i ulike stilarter.
 • Improvisasjon.
 • Ulike rytmiske strukturer.

Emnet omfatter arbeid med ulike sjangere, stilarter og akkompagnementstyper. Undervisningen skal gi studenten kompetanse i å bruke instrumentet fleksibelt i musikkterapeutisk praksis.

III. Stemmebruk

Aktuelt innhold:

 • Stemmeøvelser.
 • Kropp og stemme.
 • Stemmepleie.
 • Vokalimprovisasjoner.
 • Enkel primavistasang.
 • Formidling.

Undervisningen skal gi studenten kompetanse i å bruke stemmen fleksibelt i musikkterapeutisk praksis.

Undervises i grupper eller samlet klasse.

Organisering

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

A: Musikkterapeutisk improvisasjon

 1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen normalt fører til at man ikke består emnet.
 2. Intern, praktisk prøve. Ved slutten av 2. semester (deltid: 4. semester) gjennomføres en praktisk prøve der studenten prøves i metoder og teknikker som er gjennomgått i første del av emnet.

B: Musikkterapeutisk teori og metode

 1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen normalt fører til at man ikke består emnet.

C: Relasjons- og kommunikasjonserfaring

 1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen normalt fører til at man ikke består emnet.
 2. Deltakelse på innføringskurset i Guided Imagery and Music
 3. Studenten skal ved avslutningen av emnet (heltid: 4. semester, deltid: 6. semester) levere et refleksjonsnotat på ca. 1000 ord.

D: Støtteemner

1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen i hvert av støtteemnene normalt fører til at man ikke består emnet.

I. Arrangering/komponering

2. Studenten skal i løpet av emnet levere to arrangementer av egne eller andres låter; ett for en besetning på minst tre instrumenter, og ett for en gruppe mennesker med særskilte behov. Frist for innlevering oppgis av faglærer ved oppstart av emnet.

II. Bruksinstrument

3. Studenten skal ved avslutningen av støtteemnet legge fram en liste over gjennomgått materiale på minimum 20 minutter som skal omfatte

 • akkompagnement etter besifring og gehør
 • besifrede melodier som viser forskjellige akkompagnements- og rytmemønstre
 • transponering av besifrede melodier
 • improvisasjon over akkordrekker, rytmemønstre, melodiske temaer med mer

Avsluttende vurdering

Praksis samt alle arbeidskrav i alle delemner må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en skriftlig hjemmeeksamen midtveis i emnet og en praktisk-muntlig eksamen ved avslutningen av emnet. Eksamenene vektes på følgende måte:

 • Skriftlig hjemmeeksamen (40 prosent).
 • Avsluttende praktisk-muntlig eksamen (60 prosent).

Skriftlig hjemmeeksamen

På slutten av 2. semester (deltid: 4. semester) gis en ukes hjemmeeksamen. Hoveddelen av eksamenen knytter seg til gjennomgått pensum i musikkterapeutisk teori og metode, men kandidaten skal trekke linjer til de andre delemnene i musikkterapeutisk emneområde.

Vurderingen gjøres av to interne sensorer hvorav faglærer normalt er den ene.

Praktisk-muntlig eksamen

Praktisk-muntlig eksamen gjennomføres individuelt i slutten av 4. semester (deltid: 6. semester). Studenten får utlevert eksamensoppgaven en uke før eksamen, og skal gjennom eksamenen dokumentere praktiske ferdigheter og evne til teoretisk refleksjon.

Vurderingen gjøres av en intern og en ekstern sensor.

Varighet: Omtrent 45 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021