Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­te­ra­peu­tis­ke grunn­lags­pro­ble­mer

 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre (heltid) eller 1. og 2. studieår over fire semestre (deltid).
 • Avsluttende vurdering: Skriftlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i musikkterapi.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet består av to deler:

 • A: Musikkterapifaget i perspektiv.
 • B: Vitenskapsteori og forskningsmetode.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har innsikt i og kan forholde seg kritisk til ulike perspektiv i musikkterapifaget
 • kan forholde seg kritisk og reflektert til musikkterapeutiske og forskningsetiske normer og problemstillinger
 • har innsikt i og kan vurdere relevante forskningsmetoder og -tradisjoner innenfor det musikkterapeutiske feltet.
 • på en kritisk og reflektert måte kan artikulere og drøfte musikkterapeutiske problemstillinger i fagmiljøet

Innhold

A. Musikkterapifaget i perspektiv

Aktuelt innhold:

 • Musikkterapiteorier- og tradisjoner.
 • Ulike perspektiv i musikkterapifaget: historiske, filosofiske, medisinske, pedagogiske, kulturelle og samfunnsmessige.

B. Vitenskapsteori og forskningsmetode

Aktuelt innhold:

 • Sentrale forskningstradisjoner i vitenskapsteorien, som positivisme, fenomenologi, hermeneutikk, kritisk teori, feministisk teori med mer.
 • Sentrale forskningsmetodiske tilnærminger, som deltakende observasjon, intervju, lyd/videoanalyse og analyse av dokumenter.
 • Forskningsdesign: kvantitative, kvalitative og blandede design.
 • Forskningsetikk.

Organisering

Forelesninger, seminarer, diskusjonsgrupper og selvstudium.

I vitenskapsteori og forskningsmetode er studentpresentasjoner sentralt. Studentene vil få anledning til å legge fram og diskutere metodeproblemer og forskningsetikk knyttet til eget masterarbeid.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal levere en vitenskapelig tekst over et tema oppgitt av faglærer i emnet. Omfang: 4000 til 5000 ord. Litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg. Teksten leveres til faglærer gjennom NMHs digitale plattform. Frist 15. januar, 2. semester heltid og deltid.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en skriftlig eksamen i emnets 2. semester (deltid: 4. semester). Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Omfang: Fem timer.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021