Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Peda­go­gikk, psy­ko­lo­gi og musikk­te­ra­pi

 • Gjennomføres: Over to semestre på heltid og fire semestre på deltid.
 • Avsluttende vurdering: Vitenskapelig tekst.
 • Forhåndskrav: Opptak til årsstudium i musikk og helse.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter delemner som er generelle for flere typer pedagogisk utdanning, som her først og fremst rettet mot yrkesfunksjoner med et spesielt musikk- og helsefaglig fokus.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har grunnleggende kunnskap om pedagogisk og psykologisk teori
 • har innsikt i musikkterapi som fag
 • kan begrunne og vurdere tiltak innenfor området musikk og helse

Innhold

I emnet inngår delemnene:

Pedagogikk

 • Generell pedagogikk og didaktikk.
 • Spesialpedagogikk.

Psykologi

 • Generell psykologi.
 • Musikken og hjernen.

Musikkterapi

 • Innføring i musikkterapi.

Skrivekurs

 • Innføring i vitenskapelig skriving.

Organisering

Undervisningen foregår i gruppe. Undervisningen organiseres dels som ukentlig undervisning og dels som bolkundervisning/seminar. Aktuelle arbeidsformer vil være lærerledet undervisning, studentpresentasjoner, gruppearbeid etc.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Bestått praksis (MHPRAKS50).

Frist: arbeidskravene må være godkjent av faglærer innen medio april i emnets andre semester for heltid og innen medio mai i emnets fjerde semester for deltid.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en vitenskapelig tekst. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Vitenskapelig tekst

Tema og problemstilling skal godkjennes av skrivekursets faglærer innen 15. desember i emnets første semester for heltid og innen 15. mai i emnets andre semester for deltid.

Studenten skal gjennom teksten dokumentere teoretisk og praktisk innsikt og vurderingsevne i faget. Det forutsettes at studenten anvender pensumlitteratur og annen relevant litteratur samt at oppgaven tilfredsstiller formelle krav.

Omfang: Omtrent 4000 ord (litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg).

Frist: leveres i tre eksemplarer til eksamenskontoret innen 15. mai i emnets andre semester for heltid eller 15. mai i emnets fjerde semester for deltid

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Pensum

Omtrent 800 sider.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021