Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Prak­sis

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår over tre semestre (heltid) eller 1. til 3. studieår over seks semestre (deltid).
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i musikkterapi.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Praksis danner fundament for tilegnelsen av musikkterapeutrollen og er et viktig utgangspunkt for undervisningen i andre emner på studiet. Det er viktig at studenten gjennom sin praksis får erfaring både med observasjon, deltakelse og ledelse av musikkterapiaktiviteter. Praksis skal som hovedregel utføres under veiledning av musikkterapeut.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser og formidler et reflektert, kritisk og konstruktivt forhold til musikkterapeutrollen og musikkterapeutisk arbeid
 • kan anvende kunnskap fra praksis til å utvide sitt musikkterapeutiske perspektiv
 • viser selvstendighet i møte med musikkterapeutiske utfordringer og etiske problemstillinger
 • har innsikt i musikkterapeutiske yrkesetiske retningslinjer

Innhold

Studenten skal i løpet av studiet normalt ha praksis ved minst tre forskjellige institusjoner/ praksissteder og med tre forskjellige målgrupper.

I løpet av praksisperiodene skal studenten arbeide med følgende områder:

Praksissted

 • Perspektiver på målgruppen.
 • Forståelse av praksisplassen.

Praksisaktivitet

 • Planlegging og gjennomføring av tiltak.
 • Begrunnelse for og formidling av tiltak.
 • Vurdering og rapportskriving.
 • Observasjon og kartlegging.

Egenutvikling

 • Egenvurdering.
 • Musikkterapeutisk erfaring.
 • Etikk og holdninger.

Organisering

Studenten skal totalt ha 160 timer praksis i løpet av studiet.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten skal levere en observasjonsoppgave på ca. 2000 ord. Observasjonsoppgaven skal inneholde en beskrivelse av og refleksjon rundt en konkret observasjonssituasjon, samt drøfting av situasjonen i lys av relevant teori. Observasjonen skal utføres under veiledning av praksislærer. Oppgaven leveres til og vurderes av praksislærer. Innlevering innen 15. desember i studiets 1. semester (deltid: 15. mai i studiets 2. semester).
 3. Studenten skal levere to praksisrapporter; en ved slutten av studiets 2. semester (deltid: 4. semester) og en ved slutten av studiets 3. semester (deltid: 6. semester). Innlevering innen hhv. 15. mai og 15. desember i nevnte semestre.

Hver rapport skal ha et omfang på ca. 1700 ord. Rapporten skal dokumentere evne til systematisk beskrivelse, analyse og vurdering av praksis med vekt på praksisstedet/-stedene, brukergruppen(e), innhold/gjennomføring og egenvurdering. Praksisrapportene leveres til og vurderes av praksislærer.

Frist: Innen utgangen av hvert semester, hhv. 20. desember og 20. mai i 1. studieår samt 20. desember i 2. studieår (deltid: innen 20. juni i 1., 2. og 3. studieår) skal alle arbeidskrav være godkjent av praksislærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av praksisveileder på grunnlag av en individuell vurdering av studentenes faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Dersom studenten ikke får bestått vurdering i praksis, kan praksis kun gjennomføres én gang til.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021