Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Prak­sis I

 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til studieprogram emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er knyttet til studiepoengene i Pianostemming I og Reparasjon og regulering I.

Praksisen omfatter både intern og ekstern praksis og gjennomføres som selvstendig arbeid under veiledning. Studenten vil få innblikk i ulike sider ved pianostemmeryrket, samt utføring av aktuelle oppgaver

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser forståelse for hvordan de ulike yrkesarenaer skiller seg fra hverandre
 • viser evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre
 • viser evne til å utføre grunnleggende stemminger og reparasjoner av piano, og til å justere utførelse under veiledning

Innhold

Studenten skal i løpet av studiet ha praksis ved minst to forskjellige institusjoner/ praksissteder og med to forskjellige målgrupper. Eksempler på praksisarenaer kan være private hjem, institusjoner, konsertscener, butikk/verksted.

Sentralt innhold er

 • forståelse av praksisplassen
 • kunnskap om brukergruppene
 • observasjon av pianostemming og reparasjon med hovedfokus på piano
 • utføring av stemming og reparasjon på piano under veiledning

Organisering

Studenten skal ha 150 timer praksis i løpet av 1. studieår, inkludert for- og etterarbeid.

Praksisen organiseres over fire uker, to i hvert semester. En uke per semester er intern praksis på NMH og en uke per semester er ekstern praksis.

Den eksterne praksisen organiseres på følgende måte:

Høstsemester: uke 40

Uken består av en sammensatt uke der studentene besøker ulike institusjoner, butikker, verksted etc for blant annet å danne seg et bilde av arbeidsmarkedet for pianostemmere. Praksisen er i all hovedsak å regne som observasjonspraksis.

Vårsemester

 • Praksisen består av et opphold ved en fabrikk i for eksempelvis Østerrike eller Tsjekkia. Praksisen vil innebære både praktiske oppgaver med veiledning samt observasjon.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «veiledende undervisningsmengde og organisering» i beskrivelsen av studieprogrammet.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av praksis.
 2. Studenten skal levere én praksisrapport per praksisuke som skal godkjennes av praksisveileder.

Frist: Innen 15. april i emnets andre semester skal alle arbeidskrav være godkjent av praksisveileder.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering, og studenten må ha vært tilstede og ha deltatt aktivt ved minst 80 prosent av praksisperioden.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved karakteruttrykket bestått/ikke bestått og fastsettes av praksisveileder på grunnlag av en individuell vurdering av studentenes faglige nivå gjennom arbeidet med emnet. Vurderingen gjøres av praksisveileder.

Ny vurdering

Dersom studenten ikke får bestått vurdering i praksis, kan praksis kun gjennomføres én gang til.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021