Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Prak­sis II

 • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til studieprogram emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er knyttet til studiepoengene i Pianostemming II og Reparasjon og regulering II.

Praksisen omfatter både intern og ekstern praksis og gjennomføres som selvstendig arbeid under veiledning. Studenten vil få innblikk i ulike sider ved pianostemmeryrket, samt utføring av aktuelle oppgaver.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har forståelse for god kundebehandling
 • kan markedsføre egen virksomhet og skaffe seg kunder
 • kan utføre diagnostiserende arbeid og gi faglig råd til kunden
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre på en arbeidsplass
 • viser evne til å utføre stemminger og reparasjoner av flygel og piano, og til å justere utførelse under veiledning

Innhold

Studenten skal i emnet ha praksis ved minst to forskjellige institusjoner/praksissteder og med to forskjellige målgrupper. Eksempler på praksisarenaer kan være private hjem, institusjoner, konsertscener, butikk/verksted.

Sentralt innhold er

 • forståelse av praksisplassen
 • kunnskap om brukergruppene
 • observasjon av pianostemming og reparasjon med hovedfokus på flygel
 • utføring av stemming og reparasjon på piano og flygel under veiledning

Organisering

Studenten skal ha 250 timer praksis i løpet av 2. studieår, inkludert for- og etterarbeid.

Praksisen organiseres over seks uker, tre i hvert semester. Praksisen inneholder både ekstern og intern praksis og organiseres på følgende måte:

Høstsemester

 • Uke 40: studentene gjennomfører praksis på en institusjon, eksempelvis en skole.
 • Uke 41: Studentene gjennomfører praksis på et profesjonelt verksted.
 • En uke praksis gjennomføres på NMH.

Vårsemester

 • To uker gjennomføres på det private markedet. Studentene har selv ansvar for å skaffe tilstrekkelig private kunder for å fylle to uker arbeid. Der dette ikke viser seg mulig skal studentene gjennomføre praksisen internt på NMH.
 • En uke gjennomføres på et profesjonelt verksted.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «veiledende undervisningsmengde og organisering» i beskrivelsen av studieprogrammet.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av praksis.
 2. Studenten skal levere én praksisrapport per praksisplass som skal godkjennes av praksisveileder.

Frist: Innen 15. april i emnets andre semester skal alle arbeidskrav være godkjent av praksisveileder

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering, og studenten må ha vært tilstede og ha deltatt aktivt ved minst 80 prosent av praksisperioden.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved karakteruttrykket bestått/ ikke bestått og fastsettes av praksisveileder på grunnlag av en individuell vurdering av studentenes faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Dersom studenten ikke får bestått vurdering i praksis, kan praksis kun gjennomføres én gang til.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. mar. 2021