Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Live Electro­nics: Musikk­tek­no­lo­gi for utøve­re

 • Fører til kvalifikasjon: Ingen formell kvalifikasjon.
 • Studiepoeng: 30 studiepoeng – deltidsstudium over ett år.

Opptakskrav

Høyere musikkutdanning på minimum 120 studiepoeng, et utøvende instrumentalnivå tilsvarende 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving ved Norges musikkhøgskole (NMH) og grunnleggende ferdigheter i musikkteknologi (f.eks.oppsett og bruk av datamaskin og eksternt lydkort for lydopptak og lydredigering).

Med søknadspapirene vedlegges

 • En tekst (én til to sider) hvor søkeren redegjør for sin bakgrunn, kompetanse og planer for studiet.
 • Lyd- eller videoopptak (CD-DA/DVD) som dokumenterer søkerens utøvende og/eller musikkteknologiske kompetanse.

Søkerne vurderes på bakgrunn av det innsendte materialet, og det gjennomføres derfor ikke praktiske opptaksprøver på Musikkhøgskolen.

Det forutsettes at studenten disponerer følgende utstyr

 • Bærbar datamaskin.
 • Programvaren Ableton Live Suite (nyeste versjon). Studentlisens til redusert pris kan kjøpes fra alle leverandører.
 • Midikontroller med keyboard og minimum åtte fadere eller skruknotter.
 • Eksternt lydkort med fire inn- og utganger, hodetelefonutgang og mikrofoninngang.
 • Midi-interface hvis det ikke er integrert i lydkortet.
 • Hodetelefoner av god kvalitet, for eksempel Beyerdynamic DT770 eller tilsvarende.
 • Mikrofon av god kvalitet.

Kort beskrivelse av studiet

Studiet omhandler kunstnerisk anvendelse av musikkteknologi for utøvende musikere og bereder grunnen for kreativ og selvstendig bruk av musikkteknologi i konsert- og opptakssituasjoner. Studiet henvender seg primært til utøvere, fra klassiske solister til laptop-musikere. Sentralt i studiet er kunstnerisk anvendelse av-, teoretisk kunnskap om- og refleksjon omkring musikkteknologi for utøvere. Studiet er sjangeruavhengig og det forutsettes ikke notekunnskaper.

Mål for studiet

Ved fullført program er det forventet at studenten

 • dokumenterer kunnskaper som gir grunnlag for selvstendig bruk av musikkteknologi i egen musikkutøvelse
 • dokumenterer kunnskap om musikkteknologisk terminologi og begrepsbruk
 • kan anvende musikkteknologi i musisering sammen med andre
 • viser skapende evner og kunstneriske egenart

Organisering

Studiet er organisert som et deltidsstudium. Undervisningen er hovedsakelig organisert som todagers samlinger.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års deltids studieinnsats tilsvarer 30 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27 til 30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 8. apr. 2022