Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kirke­mu­si­ker I

 • Fører til kvalifikasjon: Ingen formell kvalifikasjon
 • Studiepoeng: 60 studiepoeng – deltidsstudium over to år

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse
 • En av følgende kvalifikasjoner:
  • Minst to års dokumentert arbeidserfaring i minst 20% stilling med musikkarbeid i Den norske kirke eller tilsvarende ELLER
  • Minst 120 studiepoeng høyere utdanning
 • Bestått opptaksprøve

Kort beskrivelse av studiet

Videreutdanning i kirkemusikk er primært et tilbud til organister og andre musikkarbeidere som ønsker å utvikle sin kirkemusikkfaglige og utøvende kompetanse.

Videreutdanningen kan også inngå som del av en fritt sammensatt bachelorgrad der kirkemusikk kombineres med andre fag som for eksempel kristendom, diakoni og lignende.

En del av emnene i studiet kan innpasses i Bachelorgrad i kirkemusikk ved Norges musikkhøgskole.

Mål for studiet

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som setter ham/henne i stand til å innfri minimumskrav for å fungere som organist i Den norske kirke eller andre kirkesamfunn.

Organisering

Det faglige innholdet i studiet er organisert i

 • utøvende emner
 • kirkemusikkfag
 • korledelse

Studiet organiseres hovedsakelig med ukentlig undervisning (én dag i uka). I noen emner vil det imidlertid være aktuelt med tema- og prosjektorganisering.

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier. Studiet krever at studentene er aktive og deltakende i lærings­prosessen, og at de har evne til samarbeid.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27 til 30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Årsstudium i kirkemusikk I

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 11. mar. 2024