Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Videre­ut­dan­ning i sam­tids­mu­sikk

  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår
  • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk

Opptakskrav

Bachelor i utøvende musikk, uavhengig av sjangerfordypninger. Søkerne rangeres ved behov etter antall år gjennomført utøvende musikkutdanning. Studenter ved NMH som velger emnet som valgemne har førsteprioritet til plass på emnet.

Kort beskrivelse av studiet

Utøving står i sentrum i denne videreutdanningen som også gis som valgemne for NMHs studenter. Studentene fordyper seg i samtidsmusikkrepertoar for eget instrument og ensembler. De utforsker instrumentene sine på nye måter gjennom mange ulike kombinasjoner av teori og praksis, og får en verktøykasse for å møte kunstmusikken fra vår egen tid.

Mål for studiet

Ved fullført studium er det forventet at studenten

  • kan innstudere og fortolke samtidsmusikk selvstendig og kreativt
  • har kunnskap om repertoar fra den aktuelle tidsperioden
  • har kunnskap om de historiske linjene innen samtidsmusikken fra oppløsningen av tonaliteten til i dag – med utgangspunkt i repertoar for sitt eget instrument
  • har innsikt i nye notasjonsmåter, nye instrumentale teknikker, elektronikk som utvidelse av instrumentet, estetiske, kompositoriske og dramaturgiske perspektiver ved musikken

Organisering

Studiet er organisert som et deltidsstudium over to semestre. Det gis ukentlig undervisning med 2,5 klokketimer undervisning pr. uke over ett studieår. I tillegg kommer veiledning i kammermusikk samt individuell veiledning som avtales direkte med den respektive veileder.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les om utdanningskvalitet ved NMH.


Publisert: 6. mar. 2023 — Oppdatert: 18. des. 2023