Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Strategi: Hva sier omverdenen om NMH?

Ordsky med svar på spørsmålet: Hva er NMHs viktigste bidrag til samfunnet? De største ordene er musikken, musikk og kvalitet.

I forbindelse med strategiprosessen har Norges musikkhøgskole invitert de som er rundt oss, i bransjen og andre institusjoner - våre «eksterne interessenter», som det heter.

Innsamling og møtemetodikk

Her er utdrag av de viktigste tilbakemeldingene og forventningene de retter til NMH. Dette er samlet inn i workshops og møter med en mengde organisasjoner. Se egen liste.

I stedet for å peke på hva hver enkelt meldte i møtene med oss, har vi strukturert tilbakemeldingene i kapitler om

 • Utdanning
 • FoU
 • I møte med morgendagen
 • Organisering/organisasjon
 • Samarbeid / I dialog med omverdenen

Utdanning

 • Vi er over-definert som klassisk institusjon - og relevansen til entreprenørskap er underprioritert.
 • Hvis det er slik at NMH skal påta seg ansvaret som Norges orkesterutdanning, hva er målet og hvordan skal vi nå målene?
 • Det er stort engasjement rundt utdanning av orkestermusikere hos NMH ute i feltet.
 • Er den klassiske musikken gatekeeperen for våre institusjoner? Og holdes vi fast av f.eks. orkesterstrukturen i studieorganisering/prioriteringer i for stor grad?
 • Skal NMH lage et nasjonalt orkesterakademi?
 • Innta endringsvilje i forhold til store endringer i feltet. Skal vi ha klassisk orkesterutdanning eller ikke? Handler om prioritering og politisk vilje. Studentene og NMH sitter muligens fast i noen rammer.
 • IN.TUNE - potensial for internasjonalt orkesterutdanningssamarbeid
 • Kvalitet - eksellens: det bør også være en diskusjon rundt dette mellom NMH og orkestrene.
 • NMH må ta ansvar for arbeidsdeling i nasjonalt utdanningsperspektiv.

Hvordan rigge til et bedre fundament for det frie yrket?

Ekstern aktør Spørsmål fra en av NMHs eksterne interessenter
 • Hvordan kan NMH bli relevant for en 15-åring som vil bli musiker i da? Lukkede fora med talenter.
 • Fallgruve: NMH kan lage en bred utdanning som allikevel er gammeldags og konservativ.
 • Det tverrkunstneriske feltet - her må NMH ta stilling.
 • Det nasjonale feltet bør samarbeide om holdningsskapende arbeid blant undervisere, om utvikling av mesterlære og nye læringsformer.
 • Senter for talentutvikling - aktører må samarbeide om rekruttering.
 • Tidlig spissing i talentarbeidet, burde ikke være slik. Kommer ferdig formet. Når spør vi hva studenten vil?
 • Mer skreddersøm av studieløp! Se individet.
 • Studenter må opparbeide seg motstandskraft - verdier - romslighet.

NMH bør utvikle porteføljemusikeren - europeiske orkestre etterlyser musikere med pedagogisk kompetanse.

Ekstern interessent Aktør i musikkutdanningsfeltet
 • «21st century skills» blir viktig; vi er for fokusert på toppen! Hva med de andre menneskelige egenskapene?
 • Kontakt med praksisfeltet - Vis de unge hva en musikerprofesjon er - Lære alle musikere til å lede og formidle
 • NMH har en uvanlig generøs åpenhet på noen områder - tenker på musikk som utøvende og reflekterende praksis - f.eks. på FRIKA
 • Slik verden ser ut, hvorfor er det ikke flere åpne plasser som FRIKA?
 • De pedagogene vi utdanner her vil forme retningen til musikklinjene. Vi er premissleverandør til å definere kunnskapsinnhold/nivå til de som søker hos oss senere.
 • Pop som kunstmusikk! Noe å forfølge i forhold til andre institusjoner. Det er en sterk faglighet i det ikke-klassiske og det ikke-jazziske - hva med dette?
 • Bra med mer vidsyn nå, men man må samtidig bevare håndverksutdannelsen
 • Team rundt studenten
 • Hvordan skape inkludering/mangfold i opptak - i studentmassen etc.? Vokal versus instrumentalister.

Forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig-pedagogisk utviklingsarbeid (FoU)

 • KU er forskning - potensial for høyere nivå og ambisjoner.
 • Forskningsformidling er viktig - NMH har gode fagmiljøer med stolthet og drive. Viktig med støttefunksjoner som får ut potensialet!
 • Stort kvalitetsstempel å være fra NMH. CREMAH f.eks., er ledende i Norden og Norden er ledende i verden på musikkterapiforskning.
 • Det etterlyses forskningsinnsats på temaet rekruttering. Hva fungerer ifølge forskningen? Samarbeid om dette nedover i systemet.

I møte med morgendagen

 • Kunstig intelligens vil ha stor innvirkning på bakgrunnen/baksiden av bransjen. NMH må forholde seg til det som et verktøy.
 • Det tradisjonelle må fornyes inn mot mangfold og bærekraft. Fornye kontrakten med samfunnet.
 • Hvordan kan NMH rekruttere fra mangfoldet rett nedi gata?
 • NMH må samarbeide med ikke-typiske aktører for å oppnå mangfold. NMH må gjøre forskningsbaserte tiltak for å skape mangfold.
 • Den konservative tanken vedvarer - hva gjør NMH med dette?
 • Samarbeid. Bærekraft. Kreativitet. NMH må ta tilbake innovasjonsmandatet. NMH fornyer musikklivet innenfra.
 • Vår måte å tenke musikk og kvalitet på er truet - NMH som motvekt?
 • Kunstfeltet må samles/åpnes opp og formulere de tingene som fundamenterer oss. Det er enkelt å formidle man vi må åpne kjeften og formidle det.
 • NMHs har potensiale som HUB for musikklivet. Åpent, gratiskonserter, gode studenter og ansatte. Potensiale for synlighet/tydelighet og samfunnsdeltakelse!
 • Ensembletenkning, øving, konsentrasjon, disiplin, reparere ting, bærekraft, gjenbruk; som verdier opp mot andre oppmerksomhets- og forbrukstrender.
 • Hva med bruksmusikeren i en lappeteppe-økonomi?
 • Artikkelen fortsetter under banneret.

Mer informasjon finner du på nettsiden for strategiarbeidet. Følg med – og engasjer deg!

Strategiprosessen på NMH

Organisering og organisasjon

 • Som autonom høyskole har NMH høy legitimitet, og det gir stor styrke men også et stort ansvar.
 • Mer glede nå enn før, og mer åpenhet for alle sjangre, tunnelsynet er borte og det er veldig bra!
 • I robustheten til NMH er det en fare for stillstand.
 • Sosiokulturelle aspekter og mangfold sentralt.
 • ‘Strategize’ - lage en strategi som er et verktøy for å takle fremtiden. En strategisk posisjon er en ideologisk posisjonering overfor endring.

Norge trenger et sterkt og tydelig NMH, dere har fagkompetanse og bred portefølje.

Institusjonsleder Uttalelse fra en av NMHs eksterne interessenter
 • For lite tverr-institusjonelle samarbeid om studentprosjekter etc.
 • Det er for lite kommunikasjon mellom feltene på NMH. Kjernen til NMH må være i endring - ellers fastholder man tradisjoner og konserveringer.
 • Demokratikrisen som legitimering - lytting som kjerneegenskap
 • Høy kompetanse, Orientering utover, kvalitet. Levende miljø, godt værested.
 • Lekkasjen faglig er den sterkeste kompetansen til NMH, denne har vi mistet mer og mer ved en mer profesjonell organisering.

Samarbeid og i dialog med omverdenen

Kunstutdanning er et humanismeprosjekt - forvalte arv - sublime estetiske erfaringer er en dyp menneskelig rettighet.

NMH må fortelle omverden om hvorfor vi er her! Hva betyr NMH i livet til folk der ute? Hva tilfører musikk et samfunn? Hva tilfører musikk et liv?

Kunstfeltet må samles/åpnes opp og formulere de tingene som fundamenterer oss. Det er enkelt å formidle man vi må åpne kjeften og formidle det.

Har du spørsmål til tilbakemeldingene eller strategiprosessen? Arbeidsgruppa for strategiprosessen ledes av Morten Qvenild, prorektor, og består ellers av rektor Astrid Kvalbein, og direktør Kristel Mari Jæger Skorge. Kontakt:

Artikler relevante