Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Sommerhilsen til studentene fra rektoratet

Kjære studenter,

På Musikkhøgskolen legg vi snart bak oss et studieår med jubileumsfeiring og mye jamn og god aktivitet og er midt i en spennende eksamensperiode. VI håper det har gått bra (nok) med det som er overstått og ønsker lykke til med alt som står igjen!

I året som har gått har Musikkhøgskolen også gjort tøffe omstillingstiltak for å takle en utfordrende økonomisk situasjon. Heldigvis konstaterer vi at sparingen har nyttet, og at vi til og med kan sette inn noen få, nye ressurser på strategisk viktige områder, blant annet til klassetimer og talentutvikling.

Takk for oppmøte på SUT-frokost, bidrag til Strategilounge og andre innspill.

Astrid og Morten

Styrking av fellesskapet rundt hovedinstrumentundervisning

Før omstillingen hadde vi en ordning med ekstra ressurs til såkalte klassetimer, altså gruppeundervisning på hovedinstrument, på noen instrumenter i klassiske studieretninger. De har vært praktisert på litt ulike måter og vært ujevnt fordelt.

I vår har vi gjort en gjennomgang av disse ressursene, og laget en ny modell. Her får stryke- og blåseinstrumenter, samt klaver og sang, på klassisk en klassetimeressurs som er basert på antall studenter. Harpe, akkordeon, gitar, orgel og slagverk beholder hver sin faste forumressurs. I tillegg gjeninnføres de såkalte «årskulltimene» på tvers av instrument på jazz.

Dette innebærer en liten økning i ressurs til klassetimer. I tillegg har vi gitt noe mer til akkompagnement, blant annet for å støtte opp om klassetimer og forum. Alt dette er i tråd med det prioriterte tiltaket under punkt 4 «Kultur for samhandling» i årsplanen for 2024: – Ivareta arbeidsmiljø, faglig og administrativ kvalitet i en tid preget av økonomisk omstilling, med særlig fokus på innretning, evaluering og utvikling av hovedinstrument og gruppeundervisning i utøvende/skapende emner.

Totalt sett styrker dette fellesskapet rundt hovedinstrumentundervisningen på NMH.

Om hovedinstrumentundervisning i grupper

Talentutvikling

I samtalene med både eksterne partnere og fagmiljøene internt på NMH om den nye strategien, peker svært mange på at vi må regne med å jobbe enda mer offensivt med rekruttering til høyere musikkutdanning i årene som kommer. Samtidig ser vi at sparetiltakene i fjor har rammet talentutviklingsprogrammet vårt (TUP) hardt.

NMH får en øremerket bevilgning over statsbudsjettet til talentutvikling. I årene før den kritiske budsjettsituasjonen oppsto har NMH gått inn med en egenandel på ca. 25% av totalbudsjettet til TUP til administrasjon med mer.. Denne egenandelen ble kuttet som en del av omstillingen. Kuttet førte til en reduksjon i antall samlinger fra 12 til 10 og et betydelig kutt i antall elever som får en-til-en undervisning.

I løpet av året har vi merket et større frafall av elever enn normalt og samtlige fagmiljøer melder om at det er svært utfordrende å drive et bredt talentutviklingsprogram innenfor de nye økonomiske rammene. Som et strategisk grep velger vi derfor å reversere kuttene til TUP for kommende studieår, slik at vi igjen får 12 årlige samlinger og god dekning av elever fordelt på alle instrumentgrupper.

Vi vil samtidig sette i gang en evaluering av TUP for å vurdere om programmet er «riktig rigget» for å øke underskogen av unge musikere som ønsker seg videre til høyere musikkutdanning.

Vi vil evaluere TUP for å vurdere om programmet er «riktig rigget» for å øke underskogen av unge musikere.

Om talentutvikling

Strategiarbeid og semesteravslutning

Vi jobber også videre med strategien til NMH, blant annet har vi møte med Studentutvalget 29. mai og seminar med styret, mellomlederne og de tillitsvalgte 6.-7. juni. Takk for oppmøte på SUT-frokost, bidrag til Strategilounge og andre innspill, og følg med framover om du vil være med på å prege hva NMH skal være de neste ti årene!

Artikler relevante