Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Strategi: Hva er vi og hvor går vi?

Ordsky med svar på spørsmålet: Hender det at du blir så engasjert at du glemmer tid og sted på NMH? Hva holder du på med da? De største ordene er undervisning, underviser og øver.

Hva er Musikkhøgskolens styrker og svakheter, muligheter og utfordringer? Oppleves vi som relevant og aktuell?

Disse, og flere spørsmål har blitt stilt i diskusjonene som er en del av grunnlaget for strategiprosessen. Ut fra disse diskusjonene har arbeidsgruppa utarbeidet en såkalt SWOT-analyse oppdelt i fire kategorier:

  1. Utdanning
  2. FoU og fagmiljø
  3. Organisasjonskultur, organisering og infrastruktur
  4. I dialog med omverdenen

Poenget med analysen er å få en oversikt og kunne reflektere over om NMH har det som skal til for å håndtere utfordringene framover. Under kan du lese oppsummering for hver kategori, og se listene over poenger som kom fram i diskusjonene.

Utdanning

Kvaliteten på utdanningen er god, og sjangerbredden og rollen som sterk aktør i utdanning av klassiske orkestermusikere er viktig. Sjangerbredden og bredden i kompetanse kan bli enda bedre og i større kontakt med arbeidslivet, selv om studenter ifølge fagmiljøene har gode sjanser på arbeidsmarkedet.

Vi har en unik utøverbasert musikkpedagogutdanning. Andre peker på at for stor bredde kan være en fare for kvaliteten, og at antall hovedinstrumenttimer bør vurderes økt. På den andre siden nevnes større fokus på gruppeundervisning og team rundt studentene.

Muligheter er blant annet områdene entreprenørskap, studier i global musikk, åpnere organisering, nye lærerutdanninger, fordypning og taktile perspektiver, forskjellige grader av valgfrihet for studentene, større søkelys på samtidsmusikk, kunstnerisk utviklingsarbeid og samfunnsrettet arbeid.

Av utfordringer nevnes et strammere arbeidsmarked og lavere rekruttering, spesielt på klassisk og kirkemusikk.

Utdanning

Sjangerbredden og bredden i kompetanse kan bli enda bedre og i større kontakt med arbeidslivet.

Poeng fra diskusjonene om utdanning

FoU og fagmiljø

FoU-ressursene og de sterke og solide fagmiljøene innen forskning blir trukket fram. Samtidig pekes det på at noen fagmiljøer er små og sårbare, noe som bidrar til manglende tilhørighet og ensomhet. Sammenlignet med andre har vi lav andel FoU i toppstillinger.

Sammenkopling av FoU og undervisning beskrives som en mulighet, sammen med større samarbeid på tvers, delingskultur, mer ekstern finansiering og investering i å øke forskningskapasiteten til ulike fagmiljøer.

Kunstnerisk utviklingsarbeid kan være en nøkkel til å vise samfunnsrelevans, samtidig som det vil være en fare at det kan bli vel mange «private» praksiser og lite fagutveksling. Av trusler og utfordringer nevnes KI, kvalitetsforvitring i feltet og lav motivasjon til å innhente ekstern finansiering.

FoU og fagmiljø

Kunstnerisk utviklingsarbeid kan være en nøkkel til å vise samfunnsrelevans, samtidig som at det er en fare at det kan bli vel mange «private» praksiser og lite fagutveksling.

Poeng fra diskusjonene om FoU og fagmiljø

Organisasjonskultur, organisering og infrastruktur

NMHs fysiske beliggenhet og materielle/finansielle posisjon blir trukket fram som styrker. Alle under samme tak gir et godt utgangspunkt for samarbeid og godt arbeidsmiljø, men trangboddheten går ut over de sosiale og faglige møteplassene. Det er godt arbeidsmiljø ved NMH, men det er et problem at mange er ansatt i små stillinger. De setter ikke fotavtrykk i arbeidsmiljøet og i faglig utvikling, og bidrar mindre til felleseie.

Organisasjonsstruktur blir nevnt som en brems for samarbeid. Kvalitetsforståelser, større samhandling, utvidelse og mer fleksibel bruk av lokaler og ressurser, bedre strategisk utnyttelse av de menneskelige ressursene, bedre lederutvikling og lederstøtte, samarbeid med andre institusjoner om administrative oppgaver, bedre balanse mellom stillingstyper og en revurdering av vekstfilosofien er blant mulighetene.

Trusselbildet peker på større konkurranse eksternt og internt, noe lavere tilfredshet med arbeidsmiljø (ARK2023), redusert finansiering og store krav til etterlevelse og rapportering.

Organisasjonskultur, organisering og infrastruktur

Alle under samme tak gir et godt utgangspunkt for samarbeid og godt arbeidsmiljø, men trangboddheten går ut over de sosiale og faglige møteplassene.

Poeng fra diskusjonene om organisasjon og infrastruktur

I dialog med omverdenen

Det pekes på vår solide nasjonale posisjon, som åpner for mange samarbeidsmuligheter. Dette er også en posisjon som forplikter oss til å være et nasjonalt fyrtårn. Vi har godt omdømme, men vi når kanskje for liten del av befolkningen? En styrke er også at vi er en sterk representant for høyere kunstutdanning overfor departementet.

Sterkere formidling av tydelighet og verdier gjennom aktiviteter og kommunikasjon i form av musikkaktiviteter, politisk arbeid, og filosofisk tydeliggjøring av kunstens legitimitet på mange områder, blant annet innen helse og skolepolitikk, er blant mulighetene.

Svakheter og utfordringer er balansen mellom NMHs tydelighet og den store bredden, for svak samfunnskontakt og et underutviklet nasjonalt samarbeid innen musikkutdanning. Omdømmet vårt er under press, og relevansen til våre studenter er også truet i et endret arbeidsmarked.

I dialog med omverdenen

Omdømmet vårt er under press, og relevansen til våre studenter er også truet i et endret arbeidsmarked.

Poeng fra diskusjonene om dialog med omverdenen

Ordskyer fra fellesdagen 4. januar

På fellesdagen undersøkte rektoratet meninger om organisasjonskultur, motivasjon og verdier via verktøyet Menti. De anonyme og uformelle undersøkelsene resulterte sju ordskyer, som er presentert på hovedsiden til strategiprosessen.

Hovedsiden til strategiprosess 2024

Mer informasjon finner du på nettsida for strategiarbeidet. Følg med – og engasjer deg!

Strategiprosessen på NMH

Artikler relevante