Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Mas­ter­ar­beid

 • Emnetype: Hovedområde.
 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Masterarbeid.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i anvendt musikkteori.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Masterarbeidet skal være et selvstendig prosjekt med utgangspunkt i ett av de følgende musikkteoretiske områder, eller en kombinasjon av disse:

 • Auditiv analyse.
 • Gehør og musikalsk persepsjon.
 • Musikkhistorie og musikalsk tenkning.
 • Satsteknikker og verkanalyse.

Det skal legges vekt på musikken som klingende lydfenomen, og at studenten har en praktisk tilnærming til musikkteoretisk refleksjon.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser selvstendighet, nytenkning og faglig integritet i møte med en selvvalgt faglig problemstilling og vise evne til faglig fordypning og utvikling
 • kan anvende analytiske teknikker og relevante metoder for å gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt
 • viser avanserte ferdigheter og spesialisert innsikt innenfor valgt fordypning
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og relaterer dette til sitt eget masterarbeid
 • forholder seg kritisk reflektert til forskningsetiske normer og problemstillinger
 • kan bidra til utvikling og fornyelse i det musikkteoretiske fagfeltet

Innhold

Masterarbeidet er et selvstendig teoretisk arbeid med et selvvalgt forskningsprosjekt. Tema for prosjektet skal godkjennes av veileder og av Musikkhøgskolen (se Arbeidskrav).

Organisering

Hver student får tildelt veileder for masteroppgaven. Veileder skal gi studentene råd og tilbakemeldinger i arbeidet med masteroppgaven. Studenten er selv ansvarlig for progresjonen i masterarbeidet, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med/levere materiale til veileder (skriftlig arbeid, innspillinger, noter osv.) slik at den avtalte progresjonen opprettholdes.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på ca. 3000 ord og angi emne, mål, avgrensing (eventuelt problemstilling) og fremdriftsplan for arbeidet.

Foreløpig litteraturliste skal legges ved.

Prosjektbeskrivelsen skal være godkjent av veileder innen 1. desember i studiets første semester, og signeres av både student og veileder. Det er studentens ansvar å ta kontakt med veileder.

Det skal inngås en veiledningsavtale mellom student, veileder og Musikkhøgskolen. Denne angir studentens plikter og rettigheter, samt veileders ansvar og plikter. Prosjektbeskrivelsen legges ved veiledningsavtalen.

Frist: Innen 1. desember i studiets første semester skal veiledningsavtalen samt godkjent prosjektbeskrivelse for masterarbeidet leveres til eksamenskontoret.

Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av veileder. Ved endringer som påvirker planlagt progresjon i masterarbeidet skal det også inngås en ny veiledningsavtale.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av masteroppgaven. Vurderingen gjøres av en intern og en ekstern sensor. Veileder(e) inngår ikke som en del av kommisjonen.

Masteroppgaven

Omfang: Omtrent 40 000 ord. Litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Omfanget kan fravikes i tilfeller hvor det også benyttes annen relevant dokumentasjon av masterarbeidet. Oppgaven skal ha sammendrag og tittel både på norsk og engelsk. Sammendraget skal være på 150 til 200 ord.

Masteroppgaven vurderes ut fra

 • struktur, språklighet og sammenheng i framstillingen
 • selvstendighet, originalitet og idérikdom
 • reflektert anvendelse av teori og metode
 • faglig fordypning i innholdet
 • forståelse og kritisk vurdering av emnet som behandles

Frist: 15. mai i studiets fjerde semester. Leveres eksamenskontoret i seks eksemplarer, samt elektronisk.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 30. mar. 2022