Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Mas­ter­ar­beid

Emnet består av to deler:

 • A: Oppgaveseminar.
 • B: Masteroppgaven.

Arbeidet med masteroppgaven starter normalt i første semester og går parallelt med det øvrige studiet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser selvstendighet, nytenkning og faglig integritet i møte med en selvvalgt faglig problemstilling og viser evne til faglig fordypning og utvikling
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle et forskningsprosjekt
 • har avansert kunnskap om fagfeltet og spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra musikkterapeutisk utviklingsarbeid og forskning, og bruker dette i masterarbeidet
 • kan forholde seg kritisk og reflektert til forskningsetiske og musikkterapeutiske normer og problemstillinger
 • kan bidra til utvikling og fornyelse i det musikkterapeutiske fagfeltet

Innhold

A: Oppgaveseminar

Oppgaveseminaret skal hjelpe studentene til å komme inn i en god skriveprosess ved å forholde seg kritisk til egne og andres problemstillinger og disposisjoner for masteroppgaven. Seminaret setter fokus på forskningsspørsmål og problemstillinger knyttet til utformingen av masteroppgaven, og setter studenten i stand til å utforme prosjektbeskrivelsen.

B: Masteroppgaven

Masteroppgaven skal være et selvstendig, individuelt og kritisk arbeid hvor studenten skal kunne beherske vitenskapelige fremstillingsformer.

For informasjon om prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale, se Arbeidskrav.

Organisering

Oppgaveseminar

Oppgaveseminaret er et innføringskurs som arrangeres i første semester. Undervisningen foregår ved forelesninger, studentframlegg, skriveøvelser og veiledning. Deler av oppgaveseminaret er basert på studentenes egne framlegg av egen prosjektbeskrivelse for masteroppgaven, samt kapitler fra eget pågående arbeid. Studenter veksler mellom å ha framlegg og å være opponenter for hverandre.

I tillegg arrangeres én del av oppgaveseminaret på kveldstid i tredje semester, der studenten legger frem sitt pågående masterarbeid.

Masteroppgave

Hver student får tildelt veileder for masteroppgaven. Veileder skal gi studentene råd og tilbakemeldinger i arbeidet med masteroppgaven. Studenten er selv ansvarlig for progresjonen i masteroppgavearbeidet, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med/levere materiale til veileder (skriftlig arbeid, innspillinger, videoopptak osv.) slik at den avtalte progresjonen opprettholdes.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Oppgaveseminar

 1. Studenten skal delta aktivt og holde én studentfremlegg i løpet av emnet.
 2. Studenten skal holde ett fremlegg av pågående masterarbeid ved kveldsseminaret i 5. semester.

Masteroppgave

Prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale:

Prosjektbeskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstilling, valg av forskningsmetode, tidsplan og sentral litteratur.

Omfang: Ca. 3300 ord. Se retningslinjer for prosjektbeskrivelse .

Det skal inngås en veiledningsavtale mellom student, veileder og Musikkhøgskolen. Denne angir studentens plikter og rettigheter, samt veileders ansvar og plikter. Prosjektbeskrivelsen legges ved veiledningsavtalen.

Frist: Innen 1. februar i studiets 4. semester skal veiledningsavtalen samt godkjent prosjektbeskrivelse for masterarbeidet leveres til eksamenskontoret.

Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av veileder. Ved endringer som påvirker planlagt progresjon i masterarbeidet skal det søkes om dette til administrasjonen. I slike tilfeller skal det også inngås en ny veiledningsavtale.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av masteroppgaven. Vurderingen gjøres av en intern og en ekstern sensor. Veileder(e) inngår ikke som en del av kommisjonen.

Omfang: 20 000 til 22 000 ord. Litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg. Oppgaven skal ha sammendrag og tittel både på norsk og engelsk. Sammendraget skal være på 150 til 200 ord. Eventuell godkjenning fra NSD/REK skal legges ved masteroppgaven. Antall ord i masteroppgaven oppgis på forsiden.

Masteroppgaven vurderes ut fra

 • struktur og sammenheng i fremstillingen
 • originalitet og idérikdom
 • faglig fordyping i innholdet
 • forståelse og kritisk vurdering av emnet som behandles

Frist: 15. mai i studiets 8. semester leveres masteroppgaven i NMHs digitale eksamenssystem. Les mer praktisk informasjon og retningslinjer knyttet til masteroppgaven.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 21. apr. 2022