Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Bachel­or­stu­di­et i kom­po­si­sjon

  • Fører til kvalifikasjon: Bachelor i komposisjon
  • Studiepoeng: 240 studiepoeng – heltidsstudium over fire år

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende og bestått opptaksprøve.

Kort beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i komposisjon er en fireårig musikkfaglig utdanning som skal utdanne komponister på et profesjonelt nivå til ulike roller i dagens musikkliv. Programmet har et omfang på til sammen 240 studiepoeng. Sentralt for programmet står det å utvikle den enkelte students skapende evner slik at de skal kunne virke som selvstendige komponister. En slik utvikling fremmes dels ved at studenten får konkrete utfordringer, kunstnerisk stimulans og personlig veiledning, og dels ved studier av ulike komposisjonsteoretiske emner. Gjennom hele studiet vil fri eksperimentering og individuell skaping gå hånd i hånd med tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter.

Mål for studiet

Ved fullført bachelorstudium i komposisjon er det forventet at kandidaten

  • kan anvende komposisjonstekniske ferdigheter og kreative arbeidsmetoder for å skape et kunstnerisk uttrykk
  • tar ansvar for egen faglig, kunstnerisk og kreativ utvikling
  • viser bred forståelse av musikk som kunstart og dens funksjon i et historisk, kulturelt, kunstfaglig og samfunnsmessig perspektiv
  • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
  • kjenner til nyskaping, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innenfor fagområdet og kan relatere dette til sitt arbeid
  • kan som komponist forholde seg til musikklivets- og bransjens krav og forventninger
  • kan kommunisere muntlig og skriftlig rundt musikkfaglige problemstillinger
  • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske retningslinjer og problemstillinger

Organisering

Programmet er organisert i to avdelinger, hver med to års varighet. I første avdeling arbeider studenten med musikalsk og kompositorisk basiskompetanse innenfor et relativt fastlagt studieforløp. I programmets andre avdeling velger studenten i større grad å vektlegge ulike sider av komposisjonsfaget og dermed gi studiet sin egen profil. Gjennom slike valg kan studenten enten velge å spesialisere seg videre innen deler av innholdet i den obligatoriske delen av programmet, eller velge nye emner og faglige spesialiseringer. Studenten kan for eksempel vektlegge samspill eller ulike epoker/stilarter. Studenten kan også velge alternative spesialiseringer, som ensembleledelse/dirigering, anvendt musikkteori eller musikkteknologi. Opptak til valgemner kan være begrenset.

Arbeidet med studiet vil bestå dels av lærerledet undervisning og dels av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen. En betydelig del av studentens arbeidstid vil måtte benyttes til individuelt arbeid og forberedelse.

Mange av emnene i komposisjonsstudiet har prosessorientert undervisning. Det forventes en høy grad av personlig stillingtagen og selvstendig innsats i undervisningen. I de fleste emner forventes studenten å inngå i en dialog og diskusjon med sine medstudenter og lærere. Den individuelle veiledningen står sentralt og det tilstrebes at studenten i sitt studieforløp vil møte ulike veiledere.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i programmet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig bachelorstudium utgjør 240 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27–30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemål blir utstedt når studenten har bestått emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Avsluttende komposisjonseksamen presenteres på vitnemålet med hovedemne, vurderingsuttrykk og studiepoeng. Ellers presenteres de forskjellige emneområdene samlet på vitnemålet med vurderingsuttrykket ”Bestått.”

Utveksling

NMH legger til rette for at du kan reise på utveksling som en del av graden din, og har avtaler med Europas ledende musikkutdanninger samt spennende og høyt rangerte institusjoner i andre deler av verden. Ett semester eller to i utlandet vil erstatte undervisningen du ellers ville fått ved Norges musikkhøgskole. Utvekslingsperioden skal derfor ikke resultere i forlenget studietid. Dette studieprogrammet er lagt opp slik at 3. studieår er den mest ideelle perioden å reise på utveksling.

Finn ut mer om hvor du kan reise på utveksling, og hvordan du søker på NMHs nettside om utveksling (student.nmh.no).

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Hvert år innkalles komposisjonsstudentene til en studentutviklingssamtale, der studentens arbeider innenfor alle fagområder og emner evalueres og hvor det gis råd for det videre studieforløp. Normalt vil to lærere fra komposisjonsområdet delta. Det utarbeides et kort referat i stikkord som er utgangspunkt for etterfølgende studentutviklingssamtaler, og referatet utleveres til studenten.

Emneoversikt

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. sep. 2023