Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­ar­beid i et bistands­pro­sjekt

  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår, med en prosjektreise i 2. semester.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Forhåndskrav: Musikkpedagogisk erfaring og spesiell interesse for fagfeltet. Begrenset antall plasser. Opptak gjøres på grunnlag av samtale med søkerne.
  • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Valgemnet er knyttet til eksisterende kulturutveksling og/eller bistandsprosjekter Norges musikkhøgskole er involvert i. Disse prosjektene har ofte som målsetting å tilby barn og unge i vanskeligstilte situasjoner et aktivt musikktilbud eller styrking av allerede eksisterende musikktilbud for barn og unge. Slike prosjekter har vært gjennomført i Libanon, Georgia, India og ulike land i Afrika.

Lokalisering av prosjektreisen i dette valgemnet vil avgjøres av hvilket prosjekt emnet er en del av og kan variere fra år til år.

Ved deltakelse i emnet kreves det stor åpenhet i forhold til tverrkulturelt samarbeid og vilje og evne til å integrere andre kulturelle uttrykk i egne uttrykksformer.

Norges musikkhøgskole dekker flyreise og overnatting i prosjektreisen, mens studentene selv må dekke kost, transport til Oslo Lufthavn Gardermoen, reiseforsikring og vaksinering. Reiseforsikring og vaksinering må dokumenteres til faglærer i emnet før avreise.

Emneansvarlig: Seksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi.

Faglærer i emnet: Vegar R. Storsve.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan gjennomføre musikkundervisning og formidling i et internasjonalt, flerkulturelt samarbeid
  • dokumenterer innsikt og kompetanse i kulturelt arbeid med barn og unge i området prosjektet foregår
  • viser kunnskap om lokal tradisjonsmusikk og kulturhistorie
  • dokumenterer kunnskap om kulturutveksling og bruk av musikk i bistandsarbeid

Innhold

Arbeidet med emnet i forkant av prosjektreisen vil bestå av forelesninger og undervisning om aktuelle kulturtradisjoner, samfunnsforhold og studier av tidligere prosjekter med bruk av musikk i bistandsarbeid. Undervisningen vil også inneholde gruppesamlinger med fokus på forberedelse og utprøving av undervisningsmateriell og konsertrepertoar før prosjektreisen.

Prosjektreisen vil foregå i emnets andre semester og vil vare fra syv til ti dager. På prosjektreisen vil det faglige innholdet i emnet fokusere på undervisningspraksis, musikkformidlingspraksis og musikermøter.

Organisering

Emnet vil bestå av fire timer introduksjonsforelesning etterfulgt av åtte timer undervisning med fokus på forberedelse av undervisningsmateriell og åtte timer undervisning med fokus på musikkformidlingsarbeidet. Før prosjektreisen vil det også gjennomføres fire timer undervisning med generalprøve og presentasjon av prosjektplan. Totalt 24 undervisningstimer vil gjennomføres før prosjektreisen. Egenøving må påregnes. I tillegg kommer prosjektreisen på syv til ti dager.

Arbeidskrav

  • Det er obligatorisk deltagelse i alle deler av emnet. Egen forberedelse og studentsamarbeid til undervisning og før prosjektpraksis forutsettes.
  • Studenten skal levere en individuell rapport på ca. 2000 ord i etterkant av prosjektreisen.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeid med emnet.

Ny vurdering

Ny vurdering i emnet er ikke mulig.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 26. mar. 2022