Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Studentombod

Studentombudet skal gje studentar råd og hjelp i saker knytt til studiesituasjonen. Studentombodet er uavhengig av studieinstitusjonen og har tausheitsplikt.

Studentombodet kan hjelpe deg med

  • Gje deg innsikt i rettane dine og plikter som student ved utdanningsinstitusjonen.
  • Bidra til at rettane dine blir ivaretatt slik at saker kan bli løyst.
  • Delta som nøytral tredjepart i møte mellom deg som student og utdanningsinstitusjonen din, eller mellom deg og ein medstudent.
  • Lese over utkast til søknad eller klage.
  • Gje deg innsikt i kva det inneber å seie ifrå om til dømes eksempel trakassering, mobbing eller brot på sikkerheitsrutinar og om vegen vidare dersom du vurerer å melde frå om noko som er kritikkverdig.
  • Hjelpe deg med råd dersom du ønskjer å varsle anonymt.

Når kan du kontakte studentombodet?

Studentombodet har kontor på Universitetet i Oslo, og NMH har studentombodet saman med fem andre høgskolar i Oslo.

  • Når du har eit problem og ikkje veit kor du skal vende deg.
  • Når du har eit problem og er usikker på vegen vidare.
  • Når du har eit problem du har meldt frå om, men opplever ikkje å bli høyrt, eller at svaret er mangelfullt/feil eller du manglar svar innan fastsett frist.

Eit studentombod er ein uavhengig bistandsinstans i studiesaker og eit lågterskeltilbod for saker om trakassering. Studentombodet skal rettleie studentar i samaheng med klagar, og bidra til å løyse saker på lågast mogleg nivå.

Studentombodet mandag
Pål Gustavsen står foran en murvegg og smiler lett til kameraet.
Studentombod Pål Gustavsen. Foto: Marte Buaas.

Studentombodet heiter Pål Gustavsen. Han er jurist, og har blant anna vert seniorrådgjevar hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda i seks år. Elles spelar han i band (Grand Island), og jobbar litt med film. Han har også ein del ekstra jusfag, ein bachelor of arts frå USA.